Type A

CILJ 3

Unapređenju kvaliteta obrazovnog procesa kroz stvaranje boljih tehničkih uslova za realizaciju nastave i učenje studenata kreiranjem web-portala ‘Mech-In-NS’sa multimedijalnim i interaktivnim sadržajem;