Kinematika tačke

Kinematika tačke

Proverite vaše znanje

On-line testovi su namenjeni studentima kao orijentacija i oslonac za učenje. Za savladavanje gradiva predmeta, studenti imaju na raspolaganju materijale sa časova nastave, kao i redovne časove predavanja i vežbi.

On-line testovi nakon popunjavanja korisniku daju procentualnu tačnost i osvojene bodove izračunate na osnovu datih odgovora, koji se takođe šalju na mejl adresu korisnika.  Iako se testovi tiču Mehanike, u ovoj beta-verziji testova se ne priznaju tehnički ili gramatički netačni odgovori.

Započnite testiranje  December 6, 2019

 

Unesiti Vaš broj indeksa u formi MP32/2017, zamenjujući slova i brojeve Vašim.
Unesite Vašu mail adresu
1. Vektor brzine u najvišem položaju pri kosom hicu je:
2. Broj generalisanih koordinata je od broja stepeni slobode kretanja:
3. Geometrijsko mesto krajnjih tačaka vektora ubrzanja se naziva .

 
4. Ubrzanje tačke pri pravolinijskom kretanju, ako postoji, je:
5. Slobodni pad po karakteru kretanja spade u .
6. Broj stepeni slobode kretanje za tačku koja se kreće u ravni je
7. Mehaničko kretanje je pomeranje jednog objekta u odnosu na drugi objekat.
8. Usporeno kretanje odgovara uslovu:

9.

Ubrzano kretanje odgovara uslovu:

10. Linija putanje tačke pri kosom i horizontalnom hicu u konačnom vremenu je .