Kinematika tačke

Kinematika tačke

Proverite vaše znanje

On-line testovi su namenjeni studentima kao orijentacija i oslonac za učenje. Za savladavanje gradiva predmeta, studenti imaju na raspolaganju materijale sa časova nastave, kao i redovne časove predavanja i vežbi.

On-line testovi nakon popunjavanja korisniku daju procentualnu tačnost i osvojene bodove izračunate na osnovu datih odgovora, koji se takođe šalju na mejl adresu korisnika.  Iako se testovi tiču Mehanike, u ovoj beta-verziji testova se ne priznaju tehnički ili gramatički netačni odgovori.

Započnite testiranje  August 21, 2019

 

Unesiti Vaš broj indeksa u formi MP32/2017, zamenjujući slova i brojeve Vašim.
Unesite Vašu mail adresu
1. Geometrijsko mesto krajnjih tačaka vektora brzine se naziva .

 
2. Intenzitet tangencijalnog ubrzanja se na osnovu veze prirodnog i Dekartovog koordinantog sistema, nalazi na osnovu relacije:

3. Nezavisna promenljiva u Kinematici je .
4. Broj stepeni slobode kretanje za tačku koja se kreće u prostoru je
5. Oskulatornu ravan čine dva jedinična vektora u dve beskonačno bliske tačke.
6. Koje kretanje karakterišu brzina i ubrzanje prikazani na slici?

7. Zadate su parametarske jednačine kretanja tačke:Trajektorija ove tačke je:
8. Pri pravolinijskom kretanju tačke, vektor trenutne brzine leži na po kojoj se tačka kreće.
9. Hodograf brzine pri ravnomernom pravolinijskom kretanju je .

 
10.

Ubrzano kretanje odgovara uslovu: