Kinematika tačke

Kinematika tačke

Proverite vaše znanje

On-line testovi su namenjeni studentima kao orijentacija i oslonac za učenje. Za savladavanje gradiva predmeta, studenti imaju na raspolaganju materijale sa časova nastave, kao i redovne časove predavanja i vežbi.

On-line testovi nakon popunjavanja korisniku daju procentualnu tačnost i osvojene bodove izračunate na osnovu datih odgovora, koji se takođe šalju na mejl adresu korisnika.  Iako se testovi tiču Mehanike, u ovoj beta-verziji testova se ne priznaju tehnički ili gramatički netačni odgovori.

Započnite testiranje  July 6, 2020

 

Unesiti Vaš broj indeksa u formi MP32/2017, zamenjujući slova i brojeve Vašim.
Unesite Vašu mail adresu
1. Kinematika
2. Broj generalisanih koordinata je od broja stepeni slobode kretanja:
3. Vektor brzine u najvišem položaju pri kosom hicu je:
4. Hodograf brzine pri ravnomernom kretanju po krugu je .

 
5. Vektor trenutne brzine pri krivolinijskom kretanju ima pravac na trajektoriju.
6. Geometrijsko mesto krajnjih tačaka vektora položaja se naziva .
7. Intenzitet tangencijalnog ubrzanja se na osnovu veze prirodnog i Dekartovog koordinantog sistema, nalazi na osnovu relacije:

8. Koje kretanje karakterišu brzina i ubrzanje prikazani na slici?

9. Broj stepeni slobode kretanje za tačku koja se kreće u ravni je
10. Intenziteti projekcija brzine u polarnom koordinatnom sistemu su definisani sa: