Kinematika tačke

Kinematika tačke

Proverite vaše znanje

On-line testovi su namenjeni studentima kao orijentacija i oslonac za učenje. Za savladavanje gradiva predmeta, studenti imaju na raspolaganju materijale sa časova nastave, kao i redovne časove predavanja i vežbi.

On-line testovi nakon popunjavanja korisniku daju procentualnu tačnost i osvojene bodove izračunate na osnovu datih odgovora, koji se takođe šalju na mejl adresu korisnika.  Iako se testovi tiču Mehanike, u ovoj beta-verziji testova se ne priznaju tehnički ili gramatički netačni odgovori.

Započnite testiranje  December 2, 2021

 

Unesiti Vaš broj indeksa u formi MP32/2017, zamenjujući slova i brojeve Vašim.
Unesite Vašu mail adresu
1. Intenziteti projekcija brzine u polarnom koordinatnom sistemu su definisani sa:

2. Intenzitet tangencijalnog ubrzanja se na osnovu veze prirodnog i Dekartovog koordinantog sistema, nalazi na osnovu relacije:

3. Pri kosom hicu, projekcija brzine na horizontalnu osu zavisi od:
4. Kinematika
5. Zadate su parametarske jednačine kretanja tačke:Trajektorija ove tačke je:
6. Intenziteti projekcija ubrzanja u polarnom koordinatnom sistemu su definisani sa: