Kinematika tačke

Kinematika tačke

Proverite vaše znanje

On-line testovi su namenjeni studentima kao orijentacija i oslonac za učenje. Za savladavanje gradiva predmeta, studenti imaju na raspolaganju materijale sa časova nastave, kao i redovne časove predavanja i vežbi.

On-line testovi nakon popunjavanja korisniku daju procentualnu tačnost i osvojene bodove izračunate na osnovu datih odgovora, koji se takođe šalju na mejl adresu korisnika.  Iako se testovi tiču Mehanike, u ovoj beta-verziji testova se ne priznaju tehnički ili gramatički netačni odgovori.

Započnite testiranje  October 15, 2019

 

Unesiti Vaš broj indeksa u formi MP32/2017, zamenjujući slova i brojeve Vašim.
Unesite Vašu mail adresu
1. Putanja tačke pri kosom hicu nakon dovoljno dugog vremena postaje .
2. Intenziteti projekcija brzine u polarnom koordinatnom sistemu su definisani sa:

3. Relativno kretanje je pomeranje jednog objekta u odnosu na drugi objekat.
4. Geometrijsko mesto krajnjih tačaka vektora brzine se naziva .

 
5. Hodograf brzine pri ravnomernom kretanju po krugu je .

 
6. Koje kretanje karakterišu brzina i ubrzanje prikazani na slici?

7. Intenziteti projekcija ubrzanja u polarnom koordinatnom sistemu su definisani sa:

8. Kinematika
9. Normalno ubrzanje je posledica
10. Generalisane koordinate predstavljaju broj parametara koji jednoznačno određuju položaj sistema.