Dinamika

Dinamika

Proverite vaše znanje

On-line testovi su namenjeni studentima kao orijentacija i oslonac za učenje. Za savladavanje gradiva predmeta, studenti imaju na raspolaganju materijale sa časova nastave, kao i redovne časove predavanja i vežbi.

On-line testovi nakon popunjavanja korisniku daju procentualnu tačnost i osvojene bodove izračunate na osnovu datih odgovora, koji se takođe šalju na mejl adresu korisnika.  Iako se testovi tiču Mehanike, u ovoj beta-verziji testova se ne priznaju tehnički ili gramatički netačni odgovori.

Započnite testiranje  December 6, 2019

 

Unesiti Vaš broj indeksa u formi MP32/2017, zamenjujući slova i brojeve Vašim.
Unesite Vašu mail adresu
1. Glavna osa inercije je glavna osa inercije u svakoj svojoj tački.
2. Koeficijent trenja kotrljanja se izražava u .
3.

Zakon promene (izvoda) momenta količine kretanja za tačku O glasi:


 

4.

Kretanje tačke promenjive mase opisano je

5.

Težina je:

6.

Njutnovih zakona ima:

7. Jedinica za masu je .
8.

Sila otpora vazduha je

9.

Ubrzanje sile zemljine teže iznosi m/s^2.

10.

Glavni moment unutrašnjih sila jednak je .