Dinamika

Dinamika

Proverite vaše znanje

On-line testovi su namenjeni studentima kao orijentacija i oslonac za učenje. Za savladavanje gradiva predmeta, studenti imaju na raspolaganju materijale sa časova nastave, kao i redovne časove predavanja i vežbi.

On-line testovi nakon popunjavanja korisniku daju procentualnu tačnost i osvojene bodove izračunate na osnovu datih odgovora, koji se takođe šalju na mejl adresu korisnika.  Iako se testovi tiču Mehanike, u ovoj beta-verziji testova se ne priznaju tehnički ili gramatički netačni odgovori.

Započnite testiranje  August 9, 2020

 

Unesiti Vaš broj indeksa u formi MP32/2017, zamenjujući slova i brojeve Vašim.
Unesite Vašu mail adresu
1. Rad sile je mera mehaničkog .

2. Lagranževih jednačina druge vrste ima onoliko koliko sistem ima .
3.

Promena kinetičke energije jednaka je

4. Jedinica za masu je .
5.

Moment inercije štapa za centralnu osu upravnu na osu štapa je

6.

Njutnovih zakona ima:

7.

Pri udaru se zanemaruje dejstvo

8. Drugi Njutnov zakon glasi:

9.

Moment količine kretanja je

10. Zakon promene kinetičke energije glasi: