Dinamika

Dinamika

Proverite vaše znanje

On-line testovi su namenjeni studentima kao orijentacija i oslonac za učenje. Za savladavanje gradiva predmeta, studenti imaju na raspolaganju materijale sa časova nastave, kao i redovne časove predavanja i vežbi.

On-line testovi nakon popunjavanja korisniku daju procentualnu tačnost i osvojene bodove izračunate na osnovu datih odgovora, koji se takođe šalju na mejl adresu korisnika.  Iako se testovi tiču Mehanike, u ovoj beta-verziji testova se ne priznaju tehnički ili gramatički netačni odgovori.

Započnite testiranje  October 15, 2019

 

Unesiti Vaš broj indeksa u formi MP32/2017, zamenjujući slova i brojeve Vašim.
Unesite Vašu mail adresu
1. Rad sile je mera mehaničkog .

2. Lagranževih jednačina druge vrste ima onoliko koliko sistem ima .
3.

Kretanje tačke promenjive mase opisano je

4.

Moment inercije štapa za centralnu osu upravnu na osu štapa je

5.

Njutnovih zakona ima:

6.

Ubrzanje sile zemljine teže iznosi m/s^2.

7.

Težina košarkaške lopte je približno

8.

Moment inercije diska za centralnu osu upravnu na ravan diska je

9.

Glavni vektor sila jednak je nuli.

10. Količina kretanja je