Statika

Statika

Proverite vaše znanje

On-line testovi su namenjeni studentima kao orijentacija i oslonac za učenje. Za savladavanje gradiva predmeta, studenti imaju na raspolaganju materijale sa časova nastave, kao i redovne časove predavanja i vežbi.

On-line testovi nakon popunjavanja korisniku daju procentualnu tačnost i osvojene bodove izračunate na osnovu datih odgovora, koji se takođe šalju na mejl adresu korisnika.  Iako se testovi tiču Mehanike, u ovoj beta-verziji testova se ne priznaju tehnički ili gramatički netačni odgovori.

Započnite testiranje  August 21, 2019

 

Unesiti Vaš broj indeksa u formi MP32/2017, zamenjujući slova i brojeve Vašim.
Unesite Vašu mail adresu
1.

Ravan sprega

2.


Svako vezano telo se može smatrati slobodnim, ako se veze uklone i njihovo dejstvo zameni dejstvom .

3.

Silu određuju

4.

Spreg je

5. Dopuniti Teoremu o tri neparalelne sile u ravni: Ako na neko kruto telo dejstvuju tri neparalelne sile u ravni, onda je to telo u ravnoteži ako i samo ako su te sile sučeljne i ako je trougao sila .
6.

Predstavljanje sprega preko sprega sila:

7. Mehaničko dejstvo je takav oblik uzajamnog dejstva koji za posledicu ima promenu ili promenu oblika tela.

 
8. Broj jednačina ravnoteže za sistem proizvoljnih sila i spregova u ravni je (upisati broj).

9. Rezultanta odgovara .
10.

Na osnovu slike koja prikazuje projektovanje sile, važi