Statika

Statika

Proverite vaše znanje

On-line testovi su namenjeni studentima kao orijentacija i oslonac za učenje. Za savladavanje gradiva predmeta, studenti imaju na raspolaganju materijale sa časova nastave, kao i redovne časove predavanja i vežbi.

On-line testovi nakon popunjavanja korisniku daju procentualnu tačnost i osvojene bodove izračunate na osnovu datih odgovora, koji se takođe šalju na mejl adresu korisnika.  Iako se testovi tiču Mehanike, u ovoj beta-verziji testova se ne priznaju tehnički ili gramatički netačni odgovori.

Započnite testiranje  July 6, 2020

 

Unesiti Vaš broj indeksa u formi MP32/2017, zamenjujući slova i brojeve Vašim.
Unesite Vašu mail adresu
1.

Sila je

2.

Na osnovu slike koja prikazuje projektovanje sile, važi


 

3.

Intenzit sprega se naziva i sprega.

4.

Reakcije veze su

5. Dopuniti Teoremu o tri neparalelne sile u ravni: Ako na neko kruto telo dejstvuju tri neparalelne sile u ravni, onda je to telo u ravnoteži ako i samo ako su te sile sučeljne i ako je trougao sila .
6.

Moment sile za osu je jednak nuli ako sila osu .

7.

Na osnovu slike i Varinjonove teoreme, važi:

a) + F h = - F1 h1+ F2 h2
b) + F h = - F1 h2+ F2 h1
c) + F h = F1 h1+ F2 h2

8. Broj jednačina ravnoteže za sistem proizvoljnih sila i spregova u ravni je (upisati broj).

9.

Rezultanta

10.

Vezano telo je