Statika

Statika

Proverite vaše znanje

On-line testovi su namenjeni studentima kao orijentacija i oslonac za učenje. Za savladavanje gradiva predmeta, studenti imaju na raspolaganju materijale sa časova nastave, kao i redovne časove predavanja i vežbi.

On-line testovi nakon popunjavanja korisniku daju procentualnu tačnost i osvojene bodove izračunate na osnovu datih odgovora, koji se takođe šalju na mejl adresu korisnika.  Iako se testovi tiču Mehanike, u ovoj beta-verziji testova se ne priznaju tehnički ili gramatički netačni odgovori.

Započnite testiranje  January 25, 2020

 

Unesiti Vaš broj indeksa u formi MP32/2017, zamenjujući slova i brojeve Vašim.
Unesite Vašu mail adresu
1. Sistem prikazan na slici za prostije ekvivalentno mehaničko dejstvo ima glavni vektor i glavni moment za tačku O.

2.

Na osnovu slike koja prikazuje projektovanje sile, važi


 

3.

Sistem proizvoljnih sila u ravni sila za prostije ekvivalentno dejstvo ima .

4. Sistem sučeljnih sila prikazan na slici za prostije ekvivalentno dejstvo ima .

5.

Moment sile za osu je jednak nuli ako sila osu .

6. Iz padajućeg menija, izabrati tačnu definiciju KRUTOG TELA
7.

Redukcija sile na tačku B prikazana na slici je


 

8.

Vektor sprega sila sa slike je definisan sa


 

9.

Silu određuju

10.


Svako vezano telo se može smatrati slobodnim, ako se veze uklone i njihovo dejstvo zameni dejstvom .