Statika

Statika

Proverite vaše znanje

On-line testovi su namenjeni studentima kao orijentacija i oslonac za učenje. Za savladavanje gradiva predmeta, studenti imaju na raspolaganju materijale sa časova nastave, kao i redovne časove predavanja i vežbi.

On-line testovi nakon popunjavanja korisniku daju procentualnu tačnost i osvojene bodove izračunate na osnovu datih odgovora, koji se takođe šalju na mejl adresu korisnika.  Iako se testovi tiču Mehanike, u ovoj beta-verziji testova se ne priznaju tehnički ili gramatički netačni odgovori.

Započnite testiranje  November 12, 2019

 

Unesiti Vaš broj indeksa u formi MP32/2017, zamenjujući slova i brojeve Vašim.
Unesite Vašu mail adresu
1. Rezultanta odgovara .
2.

Aktivne sile su

3.

Klin zanemarljivih dimenzija se izvlači iz zida pomoću dva užeta, čiji pravac je dat na slici. Sila u užetu 2 je intenziteta F2=1000√2N . Odrediti intenzitet sile u užetu 1, pod uslovom da rezultanta ovih sila dejstvuje u horizontalnom pravcu.


 

4.

Redukcija sile na tačku B prikazana na slici je


 

5. Sile intenziteta P, Q i F dejstvuju u tačkama A, B i C kvadrata prikazanog na slici. Odrediti moment sile Q za tačku D, smatrajući da je moment pozitivan ako je njegov smer suprotan smeru kazaljke na satu. .
6.

Broj jednačina ravnoteže za sistem sučeljnih sila u ravni je (upisati broj).

7. Dopuniti Teoremu o tri neparalelne sile u ravni: Ako na neko kruto telo dejstvuju tri neparalelne sile u ravni, onda je to telo u ravnoteži ako i samo ako su te sile sučeljne i ako je trougao sila .
8.

Silu određuju

9.

Koliki je moment sprega sa slike? Smatrati da je moment pozitivan ako ima smer suprotan od kazaljke sata


 

a) M =+ F h


 

b) M =+ F h sin


 

c) M =- F h

10.

Rezultanta