Statika

Statika

Proverite vaše znanje

On-line testovi su namenjeni studentima kao orijentacija i oslonac za učenje. Za savladavanje gradiva predmeta, studenti imaju na raspolaganju materijale sa časova nastave, kao i redovne časove predavanja i vežbi.

On-line testovi nakon popunjavanja korisniku daju procentualnu tačnost i osvojene bodove izračunate na osnovu datih odgovora, koji se takođe šalju na mejl adresu korisnika.  Iako se testovi tiču Mehanike, u ovoj beta-verziji testova se ne priznaju tehnički ili gramatički netačni odgovori.

Započnite testiranje  October 15, 2019

 

Unesiti Vaš broj indeksa u formi MP32/2017, zamenjujući slova i brojeve Vašim.
Unesite Vašu mail adresu
1.

Vezano telo je

2.

Sila sa slike ima intenzitet od F=100N. Koliki je njen moment za tačku O? Upisati brojku zaokružujući rezultat na drugu decimalu. Staviti i predznak smatrajući da je moment pozitivan ako ima smer suprotan od kazaljke sata.


 

Nm.


 

3.

Rezultanta

4. Broj jednačina ravnoteže za sistem sučeljnih sila u prostoru je (upisat broj).
5.

Sila je

6.

Redukcija sile na tačku B prikazana na slici je


 

7.

Prema trećem Kulonovom zakonu, intenzitet granične vrednosti sile trenja:

8.

Na osnovu slike koja prikazuje projektovanje sile, važi


 

9. Mehaničko dejstvo je takav oblik uzajamnog dejstva koji za posledicu ima promenu ili promenu oblika tela.

 
10. Sistem sučeljnih sila prikazan na slici za prostije ekvivalentno dejstvo ima .