Mehanika

Nastava Mehanike, juče, danas, sutra

IT tehnologije su nesumnjivo izazvale drastične promene u mnogim sferama života. U svemu tome ni proces učenja nije ostao zaobiđen. Korišćenje savremenih IT tehnologija je danas već postalo uobičajeno u nastavnom procesu. Na ovom mestu želimo da pokrenemo diskusiju u vezi sa nastavom Mehanike na studijama inženjerstva, a u kontekstu korišćenja savremenih IT sredstava koja su danas na raspolaganju.

Mehanika pripada osnovnim ili fundamentalnim disciplinama. Imajući ovo u vidu, može se poći od stanovišta da se nastava Mehanike treba u određenoj meri razlikovati od nastave nekih drugih predmeta na inženjerskim studijama, a koji se direktnije odnose datom studijskom programu.  Isto tako, neko drugo stanovište može biti da ovde ne treba praviti razliku i da na svim predmetima na inženjerskim studijama treba što više koristiti sva raspoloživa sredstva IT tehnologija podjednako bez obzira na naučnu oblast predmeta.

Može se reći I da  nastava Mehanike predstavlja spoj izlaganja i izvođenja matematičkih obrazaca, crtanje odgovarajućih skica uz istovremeno objašnjavanje istih i uz eventualnu demonstraciju na realnim ili virtuuelnim modelima

Danas prilično korišćen način izvođenja nastave je uz pomoć Power point prezentacija. Power point prezentacija, unapred pripremljena svakako može da olakša posao predavaču. S pravom se može postaviti i pitanje, koliko su ovakve prezentacije neophodne ili čak i svrsishodne prilkom izvođenja nastave mehanike? Ovde se mogu navesti primeri izvođenja nastave Mehanike na nekim poznatim svetskim univerzitetima, gde nastavnici Mehanike svoja predavanja u velikoj meri zasnivaju na korišćenju krede i table, kao što je naprimer MIT univerzitet. Amfiteatar sa desetak tabli je prepoznatljiva slika ovog univerziteta.  Naravno, kreda i tabla nisu i jedina sredstva koja predavači na ovom univerzitetu koriste direktno na predavanjima. Pored ovog, oni koristi i različita pomagala za demonstraciju  onoga što izlažu, demonstraciju fenomena i koncepata. Eventualno, koristi se i projektor za prikazivanje, nekih tzv., koncept pitanja u sklopu domaćih zadataka i slično.

Međutim, ovo nije i sve. Ta ista predavanja na pomenutom Univerzitetu se snimaju i postavljaju na sajt Univerziteta gde su potom dostupna studentima. Ovo omogućuje da se studenti podsete onoga što su slušali, ali isto tako omogućuje i učenje na daljinu. Otišlo se i korak dalje. Kondenzovane petnaestominutne forme predavanja o određenim specifičnim temama urađene uz pomoć savremenih tehnologija, takođe su dostupna studentima sa ciljem da omoguće još bolje utvrđivanje znanja stečenih na predavanjima I na vežbama.

Moglo bi se i reći da iskusnog predavača još uvek ništa u potpunosti ne može zameniti. Možda je to ono što je karakteristično za nastavu Mehanike. Prisustvo ovakvim živim predavanjima je možda najbolji, ili bar jedan od najboljih načina učenja Mehanike. Međutim, budući da se proces učenja ne završava samo na nastavi, već podrazumeva i ponavljanje svega toga, skraćene forme predavanja koje taj isti nastavnik kreira koristeći ono  što mu savremena sredstva IT tehnologija pružaju, mogu da taj process ponavljanja izloženog gradiva učine još efikasnijim.

Portal Mech in NS je zamišljen i da se ide i korak dalje. Da se poslužim mehaničkim izrazom, umesto statičke, jednosmerne komunikacije student-nastavnik, predviđa se aktivno “dinamičko” angažovanje studenta u kreiranju istog (interaktivna veb galerija), kao i dvosmerna komunikacija putem bloga/foruma, gde će student imati prilike da aktivno učestvuje u diskusijama po različitim temama kojima se bavi  ovaj portal.

I konačno, da se vratim na sam naslov ovog teksta: na nastavu Mehanike “juče” gledam na nastavu koja se odvija uz pomoć table i krede, ili uz pomoć onih nekadašnjih folija i grafoskopa ili uz pomoć power point prezentacija. Suštinske razlike između ovih navedenih načina prezentovanja, i  nema. Nastavu Mehanike “danas” vidim kao ono što će, nadam se u što većoj meri biti pokriveno ciljevima Projekta, a u sklopu kojeg je i zamišljen ovaj portal. Nastava mehanike sutra? Ovo pitanje ostaje otvoreno. Hajde da do odgovora na njega dođemo zajedno, na jedan, kreativan, “dinamički” i ineraktivan način, koji će objedinjavati, kako aktivno prisustvo studenta na nastavi, tako i njegovo aktivno “prisustvo” na ovom portalu.

Vanr prof Zvonko dr Rakarić

One thought on “Nastava Mehanike, juče, danas, sutra

  1. Dragi Zvonko, hvala na inspirativnom tekstu. Kao istinski entuzijasta i zaljubljenik u proces prenošenja znanja iz Mehanike studentima, ali i kao neko ko je svestan promena koje u tehnološkom i sociološkom smislu nosi ova Četvrta industrijska revolucija koju živimo, spremna sam da u skladu sa tim, inoviram metodologiju nastave Mehanike koju izvodim. Naravno da ne želim da to bude subjektivno i jednostrano, već da nam u tome pomognu studenti kojima je ovaj projekat i cela iniciajtiva namenjena. Stoga se nadam da će oni, bez ustručavanja, ali sa akademskim nivoom komunikacije, pomoći da zajedničkim snagama počnemo da gradimo novi prilaz u nastavi i učenju Mehanike na ovim prostorima, kako za njih same, tako i za one koji posle njih dolaze. Za sada možemo da obećamo You Tube filmove, sažete forme predavanja i vežbi, Galeriju i On-line testove (neke od njih smo već postavili u beta-verziji).
    Sa zanimanjem očekujem reakcije i upliv ideja naših studenata!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *