Dinamika – test

Dinamika

Proverite vaše znanje

On-line testovi su namenjeni studentima kao orijentacija i oslonac za učenje. Za savladavanje gradiva predmeta, studenti imaju na raspolaganju materijale sa časova nastave, kao i redovne časove predavanja i vežbi.

On-line testovi nakon popunjavanja korisniku daju procentualnu tačnost i osvojene bodove izračunate na osnovu datih odgovora, koji se takođe šalju na mejl adresu korisnika.  Iako se testovi tiču Mehanike, u ovoj beta-verziji testova se ne priznaju tehnički ili gramatički netačni odgovori.

Započnite testiranje  October 5, 2022

 

Unesiti Vaš broj indeksa u formi MP32/2017, zamenjujući slova i brojeve Vašim.
Unesite Vašu mail adresu
1.

Zakon promene (izvoda) momenta količine kretanja za tačku O glasi:


 

2. Zakone inercije je:
3.

U položaju stabilne ravnoteže potencijalna energija ima:

4.

Telo je dinamički uravnoteženo ako je osa obrtanja:

5.

Sila otpora vazduha je

6.

Moment količine kretanja je

7.

Brzina materijalne tačke pri slobodnom padu, u bezvazdušnom prostoru, sa visine h jednaka je:


8.

Pri udaru se zanemaruje dejstvo