Dinamika – test

Dinamika

Proverite vaše znanje

On-line testovi su namenjeni studentima kao orijentacija i oslonac za učenje. Za savladavanje gradiva predmeta, studenti imaju na raspolaganju materijale sa časova nastave, kao i redovne časove predavanja i vežbi.

On-line testovi nakon popunjavanja korisniku daju procentualnu tačnost i osvojene bodove izračunate na osnovu datih odgovora, koji se takođe šalju na mejl adresu korisnika.  Iako se testovi tiču Mehanike, u ovoj beta-verziji testova se ne priznaju tehnički ili gramatički netačni odgovori.

Započnite testiranje  December 10, 2023

 

Unesiti Vaš broj indeksa u formi MP32/2017, zamenjujući slova i brojeve Vašim.
Unesite Vašu mail adresu
1. Drugi Njutnov zakon glasi:

2.

Njutnovih zakona ima:

3. Zakone inercije je:
4.

Moment inercije štapa za centralnu osu upravnu na osu štapa je

5.

Zakon promene (izvoda) momenta količine kretanja za tačku O glasi:


 

6.

Moment inercije diska za centralnu osu upravnu na ravan diska je

7. Diferencijalna jednačina obrtanja krutog tela

oko nepokretne ose glasi: