Dinamika – test

Dinamika

Proverite vaše znanje

On-line testovi su namenjeni studentima kao orijentacija i oslonac za učenje. Za savladavanje gradiva predmeta, studenti imaju na raspolaganju materijale sa časova nastave, kao i redovne časove predavanja i vežbi.

On-line testovi nakon popunjavanja korisniku daju procentualnu tačnost i osvojene bodove izračunate na osnovu datih odgovora, koji se takođe šalju na mejl adresu korisnika.  Iako se testovi tiču Mehanike, u ovoj beta-verziji testova se ne priznaju tehnički ili gramatički netačni odgovori.

Započnite testiranje  May 28, 2020

 

Unesiti Vaš broj indeksa u formi MP32/2017, zamenjujući slova i brojeve Vašim.
Unesite Vašu mail adresu
1. Količina kretanja je
2. Jedinica za masu je .
3.

Njutnovih zakona ima:

4. Glavna osa inercije je glavna osa inercije u svakoj svojoj tački.
5.

Sila otpora vazduha je

6. Prikazane materijalne tačke imaju jednaku

7.

Težina je:

8. Zakon promene kinetičke energije glasi:

9.

Ubrzanje sile zemljine teže iznosi m/s^2.

10.

Brzina materijalne tačke pri slobodnom padu, u bezvazdušnom prostoru, sa visine h jednaka je: