Dinamika – test

Dinamika

Proverite vaše znanje

On-line testovi su namenjeni studentima kao orijentacija i oslonac za učenje. Za savladavanje gradiva predmeta, studenti imaju na raspolaganju materijale sa časova nastave, kao i redovne časove predavanja i vežbi.

On-line testovi nakon popunjavanja korisniku daju procentualnu tačnost i osvojene bodove izračunate na osnovu datih odgovora, koji se takođe šalju na mejl adresu korisnika.  Iako se testovi tiču Mehanike, u ovoj beta-verziji testova se ne priznaju tehnički ili gramatički netačni odgovori.

Započnite testiranje  April 25, 2024

 

Unesiti Vaš broj indeksa u formi MP32/2017, zamenjujući slova i brojeve Vašim.
Unesite Vašu mail adresu
1.

Moment inercije štapa za centralnu osu upravnu na osu štapa je

2.

Giroskop je telo koje se

3.

Promena kinetičke energije jednaka je

4.

Moment inercije diska za centralnu osu upravnu na ravan diska je

5. Diferencijalna jednačina obrtanja krutog tela

oko nepokretne ose glasi:

6.

Kretanje tačke promenjive mase opisano je