4. Oscilacije

6. Slaganje oscilacija u dva ortogonalna pravca

Slaganje oscilacija u dva ortogonalna pravca koje rezultira trajektorijom oblika Lisažeove figure. Zakoni kretanja X(t) i Y(t) imaju oblik harmonijskih oscilacija.