Kinematika

Započnite testiranje  October 5, 2022

 

Unesiti Vaš broj indeksa u formi MP32/2017, zamenjujući slova i brojeve Vašim.
Unesite Vašu mail adresu
1. Broj stepeni slobode kretanja je
2. Kinematika
3. Zadate su parametarske jednačine kretanja tačke:Trajektorija ove tačke je:
4. Pri kosom hicu, projekcija brzine na horizontalnu osu je:
5. Usporeno kretanje odgovara uslovu:

6. Ubrzanje tačke pri pravolinijskom kretanju, ako postoji, je:
7. Broj generalisanih koordinata je od broja stepeni slobode kretanja:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kinematika

Welcome to your Kinematika


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *