Kinematika

Započnite testiranje  May 28, 2024

 

Unesiti Vaš broj indeksa u formi MP32/2017, zamenjujući slova i brojeve Vašim.
Unesite Vašu mail adresu
1. Jedinični vektori polarnog koordinatnog sistema su:
2. Pri kosom hicu, projekcija brzine na horizontalnu osu zavisi od:
3. Zadate su parametarske jednačine kretanja tačke:Trajektorija ove tačke je:
4. Broj stepeni slobode kretanje za tačku koja se kreće u prostoru je
5. Usporeno kretanje odgovara uslovu:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kinematika

Welcome to your Kinematika


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *