Kinematika

Započnite testiranje  December 2, 2021

 

Unesiti Vaš broj indeksa u formi MP32/2017, zamenjujući slova i brojeve Vašim.
Unesite Vašu mail adresu
1. Broj stepeni slobode kretanje za tačku koja se kreće u prostoru je
2. Pri kosom hicu, projekcija brzine na horizontalnu osu je:
3. Pri kosom hicu, projekcija brzine na horizontalnu osu zavisi od:
4. Zadate su parametarske jednačine kretanja tačke:Trajektorija ove tačke je:
5. Intenzitet tangencijalnog ubrzanja se na osnovu veze prirodnog i Dekartovog koordinantog sistema, nalazi na osnovu relacije:

6. Kinematika

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kinematika

Welcome to your Kinematika


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *