O projektu

U fokusu ovog projekta je inoviranje šest postojećih predmeta Mehanike koje na godišnjem nivou sluša 350-400 studenata osnovnih akademskih studija dve fundamentalne naučno-stručne oblasti – Mašinstvu i Građevinarstvu, na najvećem inženjerskom fakultetu u regionu – Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

CILJEVI PROJEKTA: Projekat se realizuje u okviru programske aktivnosti ‘Razvoj visokog obrazovanja’ i koncipiran je tako da doprinese ostvarenju pet specifičnih programskih ciljeva koji uključuju:

CILJ 1

Razvijanje digitalnih kompetencija i didaktičko-metodičkih veština četiri nastavnika iz projektnog tima;

 

CILJ 2

Inoviranje metodologije nastave i učenja šest postojećih predmeta koji se slušaju na osnovnim akademskim studijama iz oblasti Mašinskog i Građevinskog inženjerstva, u skladu sa savremenim potrebama koje prema izveštaju Svetskog ekonomskog foruma iz 2016. godine zahtevaju kreativnog inženjera osposobljenog za rešavanje kompleksnih problema i kritičko razmišljanje;

CILJ 3

Unapređenju kvaliteta obrazovnog procesa kroz stvaranje boljih tehničkih uslova za realizaciju nastave i učenje studenata kreiranjem web-portala ‘Mech-In-NS’sa multimedijalnim i interaktivnim sadržajem;

CILJ 4

Davanje doprinosa razvoju dualnog obrazovanja kroz raznorodnu saradnju sa privredom;

CILJ 5

Razvijanje kreativnosti studenata putem uključivanja u oplemenjivanje procesa nastave, učenja i elektronskih formi nastavnog materijala, kao i aktivan rad na časovima nastave i kroz učenje na daljinu.